The Sun Was Shining

Sheikh Lutfullah Mosque, Esfahan